Menu

Tüketicinin Korunması Neden Önemlidir?

Çünkü tüketici, üretici ve satıcı karşısında nispeten zayıf durumda bulunmaktadır. Haklarını üretici ve satıcıların avukatlar ordusuna karşı kullanamamaktadır. Çünkü teknolojik gelişmeler sonucu toplu üretim yapılmakta ve insan sağlığına zararlı pek çok mal yada hizmet piyasaya sunulabilmektedir. Çünkü insan "beşikten mezara kadar" tüketicidir. Aslında tüketicilik, doğumdan önce başlayıp, ölümden sonra da (yerine getirilmesi gereken cenaze hizmetleri göz önüne alınırsa) bir müddet devam eden bir vasıftır.Çünkü bütün dünya insanlarının ırk, renk, dil, siyasal görüş ve benzeri unsurlardan bağımsız olarak taşıdıkları evrensel kimlik, paylaştıkları ortak yazgı, tüketici olmalarıdır. Çünkü bir çok sözleşmenin şartlarını satıcılar tek taraflı olarak belirlemekte ve tüketiciler bu şartları bilmeden imzalamak durumunda kalmaktadırlar.Bu kadar geniş bir kitlenin korunması elbette önemlidir.

Tüketici kimdir?

Tüketici; bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişidir.Ticari amaçlarla mal satın alanlar tüketici değildir. Şirketler ticari iş yaptıkları için kural olarak tüketici değildirler ancak nihai kullanım amacıyla büroya gıda, kırtasiye alıyorlarsa burada tüketici olmaktadırlar.

Tüketici hakları nelerdir?

Tüketicinin sağlık ve can güvenliğinin korunması hakkı.
Tüketicinin ekonomik menfaatlerinin korunması hakkı.
Tüketicinin tazmin edilme hakkı.
Tüketicinin çevresel tehlikelerden korunması hakkı
Tüketicinin bilgilendirilmesi ve eğitimi hakkı.
Tüketicinin örgütlenme ve temsil edilme hakkı.

Ayıplı mal yada hizmet nedir?

  Ayıplı mal ve ayıplı hizmet;
· Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanım kılavuzunda yer alan veya
· Satıcı tarafından vaad edilen veya
· Standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan
· Tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya
· Tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan yada ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikleri içeren mal veya hizmetlerdir".

Daha açık bir ifadeyle arızalı, bozuk, yırtık, kullanım tarihi geçmiş, defolu, özürlü mal ve hizmetler ayıplı mal yada hizmetlerdir.

Tüketiciye ayıplı mal yada hizmet satıldığında Tüketici neler yapabilir?

· Aldığı malı vererek ödediği parayı geri alabilir
· Aldığı ayıplı malı vererek yenisi ile değiştirilmesini isteyebilir
· Maldaki ayıbın giderilmesini yani tamirini isteyebilir
· Ayıp oranında ödediği ücretten indirim isteyebilir.

Tüketici bu haklardan hangisini seçecektir?

Tüketici bu haklardan hangisini isterse onu seçebilir. Satıcılar tüketicinin isteği hangisi olursa olsun yerine getirmek zorundadırlar.

Bu hakları kullanmada süre var mıdır?

Tüketici malın tesliminden itibaren 15 gün içine aldığı malı kontrol etmelidir ve sayıp varsa satıcıya bildirmelidir. Yukarda sayılan haklarından hangisini kullanacağını bildirmelidir. Eğer ayıp gizli ise ve bir kaç ay sonra ortaya çıkmışsa en geç 2 yıl içinde aynı hakları kullanabilir.

Bu hakları kime karşı ileri sürülebilir?

Satıcı, bayi, acente, imalatçı, ithalatçı, üreticilerden herhangi birisine karşı bu hak kullanılabilir. Müşterek ve müteselsil sorumludurlar. Tüketicinin isteğini yerine getirmek zorundadırlar.

Bu hakları yerine getirmezlerse Tüketici ne yapmalıdır?

Bu isteklerinin yerine getirilmesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine gidebilir. Bu eyetler her valilik ve her kaymakamlık bünyesinde kurulmuştur. Sadece bir dilekçe ve aldığı malın faturası yada fişi ile başvurulur. Hiç bir masraf alınmamaktadır. Bu heyetin verdiği karar bağlayıcı değildir. Tüketici verilen karardan memnun olmazsa mahkemeye başvurabilir.Tüketici Mahkemelerine dava açabilir. Bulunduğu yerde asliye ticaret mahkemesi varsa oraya yoksa asliye hukuk mahkemesine dava açabilir. Davada hiç bir harç alınmamaktadır. Bir dava dilekçesi ve malla ilgili fiş fatura garanti belgesi vb. eklenerek verilmelidir.

Taksitli satışlarda Tüketicilerin ne gibi hakları vardır?

Öncelikle tüketiciye yapılan sözleşmenin örneği verilmelidir. Malın peşin satış fiyatı, toplam borç miktarı, ödeme tarihleri, gibi bilgilerin verilmesi gerekir.Tüketici borçlarının tamamını yada bir kısmını vadesinden önce ödeyebilir. Önce ödeme halinde ilave edilen faiz miktarında indirim yapılması zorunludur.

Kapıdan satışlarda tüketicilerin hakları nelerdir?

Kapıdan satış yapılaması halinde satıcının tüketiciye cayma bildirim belgesi vermesi gerekir. Bu belge tüketicinin 7 gün içinde hiç bir gerekçe göstermeksizin malı geri verebileceğini ve ödediği parayı geri alabileceğine ilişkin bir taahhüttür. Tüketici kararını değiştirirse 7 gün içinde malı vererek ödediği parayı geri alabilir

Garanti belgeli satışlarda Tüketici hakları nelerdir?

Garantili satış halinde satıcı garanti belgesini doldurarak tüketiciye vermek zorundadır. Malda herhangi bir arıza çıkarsa servisine yada satıcısına bildirilmesi halinde hiç bir ücret ödemeden tamiri bu mümkün değilse değiştirilmesini sağlar. Garanti süresi en az 1 yıldır. Daha az olamaz. Daha fazla olabilir. Tüketici malda ayıp çıkması halinde isterse ayıplı mallara ilişkin haklarını dilerse garanti belgesinden doğan haklarını kullanabilir.

Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi nedir?

Tüketiciler hangi hallerde hangi haklara sahipler, sorumlulukları nelerdir, haklarını nasıl nerede ne zaman aramalıdırlar, kendilerini ilgilendiren yasal yada idari düzenlemeler yapılırken kendi isteklerini nasıl iletebilir gibi birçok alanda tüketicilerin ihtiyaç duyacakları bilgilerin onlara verilmesidir.

Tüketici örgütlenmesi nedir?

Tüketicileri bilgilendirmek, haklarını öğretmek, değişik düzenlemeler yapılırken tüketicileri temsil etmek amacıyla bir çok tüketici dernekleri kurulmuştur. Bu dernekler değişik mercilerde tüketicileri temsil etmektedirler. İsteyen tüketiciler her hangi bir derneğe üye olabilir. Onların desteklerinden yararlanabilir.

ASİLGÜL BRONZ
MOBİLYA PET SAN VE TİC LTD ŞTİ
karacakaya cad no 52
SITELER-ANKARA-TURKEY
0090 (312) 3531222-3531424-3531242

www.asilgulbronz.com
alieligul@gmail.com
aeligul@hotmail.com